Algemene Voorwaarden

 1. Prijzen zijn exclusief B.T.W. en verzendingskosten (25 €).
 2. Wij kunnen u deze prijzen garanderen gedurende 30 dagen, tenzij zich tussentijdse prijsaanpassingen voordoen bij onze leveranciers.
 3. Installatie en instructie zullen tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht. Tenzij anders vermeld in de aanbieding.
 4. Arkance Systems is geregistreerd en gecertificeerd als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. (Ons registratienummer: DV.O104673). Hierdoor kan u, onder voorwaarden, gebruik maken van de opleidingssubsidie die verstrekt wordt door de Vlaamse Overheid. Alle info op www.kmo-portefeuille.be.
 5. Opleidingen worden gefactureerd na bestelling. De opleiding dient betaald te zijn voor aanvang van de eerste opleidingsdag. Annuleren kan enkel schriftelijk. Ingeplande opleidingen kosteloos annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang. Tussen 30 en 10 dagen voor aanvang wordt 50% van de som in rekening gebracht, daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Bij verhindering kan u iemand aanduiden die uw plaats inneemt. Het niet bijwonen van één of meerdere lessen ontslaat de cursist niet van zijn betalingsverplichting. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Arkance Systems zich het recht voor de opleiding te annuleren of het programma te wijzigen. Bestelde groepsopleidingen worden geacht opgenomen te worden binnen het jaar na datum van overeenkomst, bestelde privé opleidingen binnen het half jaar. Het niet opnemen van bestelde opleidingsdagen houdt onder geen enkel beding een teruggave, vrijstelling in van het verschuldigde bedrag voor de respectievelijke opleiding. Alle groepsopleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers. 
 6. Levering : 1 tot 2 weken voor standaardproducten, andere producten volgens afspraak.
 7. Wanneer een Subscription Program, onderhoudscontract, servicecontract en/of helpdeskondersteuning voor Autodesk, Arkance Systems producten of enig ander product wordt opgenomen, wordt dit automatisch verlengd, tenzij dit door de klant één maand voor de vervaldatum schriftelijk wordt geannuleerd en tenzij anders overeengekomen tussen Arkance Systems en de klant.
 8. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele afzegging, staat het ons vrij te eisen:
  1.     hetzij, de uitvoering der bestelling en de volledige betaling;
  2.     hetzij, een schadeloosstelling van 30% bestellingsom.
 9. Betaling : contant bij levering voor een eerste order. Andere facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, door overschrijving op onze bankrekening. Door het niet betalen van een rekening op de vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.
 10. De ontstentenis van een aangetekende schriftelijke klacht,  binnen de 8 dagen, na levering van ons werk, zal beschouwd worden als aanvaarding van ons werk en onze prijzen.
 11. Wij behouden ons het recht voor ons werk aan te rekenen naargelang de levering ervan, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk is.
 12. Wanneer wij ter betaling aanvaard hebben : wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen, blijven onze algemene voorwaarden steeds geldig.
 13. De grootte van onze verantwoordelijkheid inzake eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van ons werk, kan nooit het gefactureerde bedrag overschrijden.
 14. Wanneer een rekening gedurende méér dan 30 dagen na haar vervaldag onbetaald blijft en er, binnen de 15 dagen, na ingebrekestelling géén voldoening volgt, uit oorzaak van nalatigheid of bij gebrek aan goede wil in hoofde van de schuldenaar :
  1.     zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 20 % (met een minimum van 50 €)
  2.     zal een nalatigheidintrest aangerekend worden van 12 % op jaarbasis, te berekenen vanaf vervaldatum.
 15. De eventuele geleverde producten blijven eigendom van Arkance Systems BVBA tot het volledige bedrag vereffend is.
 16. De klant verklaart geen medewerkers of ex-werknemers rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen van Arkance Systems of Hevac, hetzij in dienstverband hetzij middels enig zelfstandig statuut, zonder wederzijdse goedkeuring. In geval van maatwerken geldt dit voor een periode die aanvangt bij de overeenkomst betreffende het project en die voortduurt tot minstens 2 jaar na oplevering van het project enerzijds en 2 jaar na stopzetten van het onderhoudscontract op het project anderzijds. In geval van opleidingen en implementaties geldt dit voor een periode die aanvangt bij start van de overeenkomst inzake de opleiding en/of implementatie en die voortduurt tot een aantal maanden na de laatste opleidingsdag overeenkomend met het aantal gegeven opleidings- en/of implementatiedagen met een minimum van 12 maanden. In geval dit niet nageleefd wordt zal aan Arkance Systems of Hevac 6 maanden maandloon verschuldigd zijn, zoals voorkomend op de laatste loonstaat bij Arkance Systems van de betreffende persoon vermeerderd met alle andere wettelijke verplichtingen inzake salaris.
 17. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd
 18. Helpdesk service: Helpdeskondersteuning wordt voorzien per telefoon of e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Elke oproep die niet onmiddellijk een oplossing genereert, wordt gelogd met een bijhorend ticketnummer. Een eigen opgestelde SLA treedt in werking met maximum responstijden.

  U kan hiervoor opteren voor een helpdeskcontract met helpdeskcredits, klanten met een helpdeskcontract hebben steeds voorrang.  Het spreekt vanzelf dat indien u niet over een helpdeskcontract beschikt u ook gebruik maken van onze helpdeskondersteuning. Dergelijke support wordt voorzien in regie aan € 30,00 per begonnen kwartier. Een helpdeskoproep omvat ook het opzoekwerk dat dient verricht te worden om tot een oplossing te komen. Het zogenaamde Subscription of Onderhoudscontract op uw software omvat updates en patches voor de betreffende software maar omvat geen helpdeskservice.  Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden op papier, dan wel via de website, zal er voorrang gegeven worden aan de digitale versie op de website.

  >>> Bijkomende Algemene voorwaarden voor Analyse en Ontwikkeling

   

Meer informatie? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contacteer ons op 09/331 77 00